home KËSHILLA ISLAME, Uncategorized Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?


  1. Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

D i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Kjo ngaqë Allahu është i Vërteti e çfarë ata adhurojnë përveç Tij është e kotë.”Surja Lukman, ajeti 30.

Ka thënë Profeti sal-lAlahu alejhi ue sel-lem: “Kush thotë La ilahe il-lAllah dhe e mohon atë që adhurohet përveç Tij, Allahu e ka bërë të ndaluar pasurinë dhe jetën e tij (i ka të paprekshme).”

Trasmeton Muslimi.

Besimi i cdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno