home HADITHE, KËSHILLA ISLAME Pejgamberi alejhi selam ka thënë:

Pejgamberi alejhi selam ka thënë:


Dërgo salavete
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Koprrac është ai, që kur përmendem nuk më dërgon salavate.”
Sa herë e dëgjojmë emrin e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe nuk dërgojmë salave mbi atë, e dëgjojmë në ezan, në hadith…
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate.”
Shejh Nasir Omer
Allahu e ruajt.
Përkthim : Valdet Kamberi