home HADITHE Kush e thotë këtë në mbrëmje ,do të jetë prej banorëve të Xhennetit?!!

Kush e thotë këtë në mbrëmje ,do të jetë prej banorëve të Xhennetit?!!


“Kush e thotë këtë në mbrëmje duke qenë i bindur në të dhe vdes po atë natë do të jetë prej banorëve të Xhennetit, poashtu edhe në mëngjes.”

(Transmeton Buhariu 7/150)
Allahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mestet’atu eudhu bike min sherri na sana’tu eb`u leke bi ni’metike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.