home Keshilla Islame Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:“A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.”(Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867.Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. 2608).Dijetari i madh Es-Sindij në “Sherhu Sunen En-Nesāi” thotë:“Për fjalën “uehar-in e zemrës” kanë thënë së është mashtrimi dhe vesveset e saj.Po ashtu kanë thënë se është urrejtja/zilia.Disa kanë thënë se është ajo që i shfaqet zemrës prej trazimit dhe ngurtësisë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *