Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:“A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.”(Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867.Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. …

Si i keshillonte Profeti alejhi selam shoket e tij?

Ndodh kur dobia e disa ilaçeve të kthehet në dëm, kur shtohet doza e tyre. Edhe këshillat i përkasin të njëjtit rang, kur i kalojnë caqet (kufijtë) shkaktojnë velje dhe mërzi, për më tepër humbasin ndjesinë (e këshillës) dhe nuk përfitohet prej saj.✍ Në dy librat e saktë (Buhari, Muslim) përcillet se Abdullah bin Mesudi i …