VLERA E FALENDERIMIT, NJËSIMIT DHE LAVDËRIMIT

 Pejgamberi alejhis-selam ka thënë;”Kush thotë;”La ilahe il-lallahu vahdeu la sherike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir” {”Nuk ka Zot tjetër pos All-llahut i Cili është Një dhe i cili nuk ka rival, Atij i takon sundimi dhe falenderimi, Ai ka fuqi mbi çdo gjë ”} 100 herë në ditë, …

MEDITO!!

Medito!! Fjala “LUMTURI” nuk është përmendur në Kuran, veçse në një vend: “Kurse të lumturit, do të hyjnë në Xhenet, ku do të qëndrojnë përherë, derisa të jenë qiejt dhe Toka, veç si të dojë Zoti yt. Kjo është dhuratë e pandërprerë”. (Hud 108.)  Kjo, që ti ta kuptosh se lumturia e vërtetë .. nuk …

Mrekullia e çelësit të Qabes – (Emocionale)

Allahu i Madhëruar ka përmendur një ndodhi shumë, shumë prekëse, ishte një Sahabi i njohur si, në të vërtetë nuk ishte Sahabi në atë kohë. Ajo çfarë ndodhi ishte se Profeti (paqja Zotit qoftë mbi të) në vitin kur ata arritën çlirimin e Mekës, ata hynë në Mekën e nderuar, dhe posa hynë ai shkoi …

Emri ALL-LLAH

1. ALLAH – الله Është emri më i madh i Krijuesit që dëfton për Qenien Absolute, emër me të cilin përfshihen të gjitha cilësitë dhe atributet e tjera hyjnore. Është emër i përveçëm dhe nuk është i prejardhur, do të thotë nuk rrjedh prej ndonjë fjale tjetër. Si term i tillë përdoret vetëm për të …

Lutje e fëmijës për prindërit pranohet

M.I Lutja e fëmijës së sinqertë për prindërit e tij: Nga Ebu Hurejra r.a, transmetohet se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:”Vërtet, Allahu do ta ngritë në pozitë të lartë në xhenet robin e Tij të sinqertë, e ai do të thotë: ’Zoti im prej nga më …

O ZOTI IM!

O ZOTI IM!Të lutem me anë të knaqësisë Sate të më mbrosh nga hidhërimi Yt,dhe me faljen Tënde nga dënimi Yt… O ZOT! Nëse nuk mund ta kem atë që dua,më bëj të dua atë që kam… ZOTI IM! Bëje të sotmen tonë më të mirë se të djeshmen,dhe të ardhmen tonë më të mirë …