LUTJET E PEJGAMBERËVE

– Lutja e Ademit, alejhi selam: “O Zoti ynë! Ne e kemi futur veten në gjynah, prandaj, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit”. Earaf 23. – Lutja e Nuhit, alejhi selam: “O Zoti im, falmë mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo …

DEGË NGA ARI

Dega e parë: Mjafton që vdekja sa këshillues i mirë që është.. njerëzit i ndan, jetën e turbullon dhe epshet i shkatërron! Dega e dytë: Allahu është i Vetmi që e posedon lumturinë e të tjerëve, mos kërko dhe mos hulumto lumturi nga të tjerët, po atë kërkoje vetëm se nga Allahu! Dega e tretë: …

Duaja kur veshim një rrobe të re

KUR VESH NJË RROBË TË RE: هريخ نم كلأسأ ،هينتوسك تنأ دمحلا كل مهللا ام رشو هرش نم كب ذوعأو ،هل عنص ام ريخو هل عنص All-llâhum-me lekel hamdu Ente keseutenîhi, es’eluke min ħajrihi ue ħajri ma sunia lehu, ue eûdhu bike min sherr-rrihi ue sherr-rri mâ sunia lehu. (O Allah! Ty të takon lavdia! …

Duaja pas mbarimit të abdesit

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu. (Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij) 1 نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم …

SFIDAT E MUSLIMANIT PRAKTIKANT

1- Cila është dispozita për ndryshimin e emrit të një personi, i cili e pranon Islamin, dhe dëshiron ta ndryshojë emrin e vjetër që ai ka pasur me një emër të ri Islam, dhe a është ky ndryshim i emrit i detyrueshëm për të apo jo? Përgjigje: Falënderimi i takon vetëm Allahut dhe paqja e …

NDIKIMI I MEDIAVE NË TRURIN TONË!

– Gjatë luftës së dytë botërore, Hitleri u habit nga fakti se tre oficer të tij e thyen urdhrin e tij, dhe vendosi t’i ndëshkojë me një metodë të çuditshme. E mori secilin nga ta dhe e vendosi vetmas nëpër burgje. Në çdo burg lëshonte muzikë klasike dhe ata të prangosur i vendoste para një …