10 Përfitimet e sadakasë në këtë botë dhe botën tjetër

Dijetari-Fekihu i njohur Ebu El Lejth Es Semerkendij Allahu e mëshiroftë ka thënë: U këshilloj të jepni lëmosh qoftë ajo e paktë apo e shumtë, ngase prej sadakës përfitohen dhjetë gjëra të mira; pesë prej tyre në këtë botë, dhe pesë mbesin për ahiret. Prej gjërave që fitohen në këtë botë: 1.Pastrim i pasurisë, Profeti …