CILËSITË E INJORANTIT!

CILËSITË E INJORANTIT! Injoranti njihet nga gjashtë cilësi: Zemërimi pa i bërë gjë. Të folurit që nuk ka dobi. Dhënia aty ku nuk e ka vendin. Nuk e dallon shokun e tij nga armiku. E përhap të fshehtën. I beson të gjithëve. Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Daveti një mundësi dhe pasuri e madhe e besimtarit

Daveti një mundësi dhe pasuri e madhe e besimtarit Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Përcilluni njerëzve mësimet e mia, qoftë edhe një ajet”. (Buhariu 3461). Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Pasha Allahun, të bëhesh shkak për të udhëzuar Allahu një njeri është më mirë për ty se të kesh deve të kuqe”. (Buhariu 175). Ebu Hurejra radiAllahu …

Tre vetëve Allahu nuk ua refuzon përgjigjjen lutjes:

Ka thënë profeti Muhamed – alejhi selam: “ Tre vetëve Allahu nuk ua refuzon përgjigjjen lutjes:Përkujtuesit të madh të Allahut, njeriut që i është bërë padrejtësi dhe prijësit të drejtë.”E përcolli El-Bejhaki në “ Shuab” dhe e saktësoi Albani në “ Es-sahih”, nr. 1211 dhe “ Es-Silsiletu”, nr. 364.

Nëse në pijen tuaj bie një mizë

Ushqimi i infektuar nga insektet Në dy Sahih-ët shënohet se Ebu Hurejra ka treguar që Pejgamberi (s.a.u.s.) ka thënë: “Nëse në pijen tuaj bie një mizë, së pari zhyteni në të, pastaj hiqeni, sepse njëri nga krahët e saj bart sëmundjen, ndërsa krahu tjetër ilaçin e sëmundjes.” Edhe në Sunen-in e Ibn Maxhes gjendet një …

Fillesat e shpalljes së Profetit alejhi selam

Allahu e dërgoi si profet në moshën dyzetvjeçare, e cila është mosha e përsosur. Thuhet se në këtë moshë u ka ardhur shpallja gjithë profetëve. Vërtet flitet se Profeti Isa u ngrit në qiell kur ishte tridhjetë vjeç, por për këtë s`ka ndonjë dëshmi me sened të saktë, mbi të cilin mund të bazohemi. Forma …